Logo Peter Visser wit

Olst

  • Status van het schilderij:
tekening van objecten op het schilderij

Afmetingen onbekend, gesigneerd, zonder datum, particulier bezit.

1 en 2

Schoenmakershuis

Helemaal links op het schilderij staat het huis van schoenmaker Barteld Kelholt.
Barteld Kelholt kwam uit Lochem en trouwde in 1814 met Geertjens Martens uit Olst, weduwe van Jacob Voorhorst. Geertje overleed in 1817. Barteld Kelholt overleed kort nadat Visser zijn huis schilderde, in 1857. Later woonde er boomkweker en tuinarchitect M.H. Brascamp. Op het laatst, voor de afbraak rond 1930 werd huis het bewoond door de families Jeurink en Gregorowitsch. Nu staat op die plek de fietsenwinkel van Logt.

School

Naast het huis van Barteld Keltholt is nog net de school zichtbaar. De bouw ervan werd in 1837 aanbesteed. Het is bijzonder dat Visser de school zo weinig prominent in beeld heeft gebracht, want het was een bijzonder gebouw. Het boek ‘Aanteekeningen …enz.’ (zie tabblad Verantwoording) zegt erover:
“Bij het daarstellen van nieuwe schoolgebouwen is het van het grootste belang, ook den voortgang van het onderwijs te volgen en de vertrekken zoodanig in te rigten, als de ondervinding de laatste jaren getoond heeft best te zijn. Het is daarom, dat wij besloten hebben dit jaarboekje te verrijken met eene teekening der school, welke het vorige jaar in het dorp Olst geheel nieuw gebouwd is en aan alle vereeischten eener goede school schijnt te voldoen.
Deze school is een bijna vierkant gebouw ter lengte van nagenoeg 14.50 en ter breedte van 13.30 el.
Tusschen de school en de straat is eene omheinde speelplaats, welke met eenige boomen zal bepoot worden.
De ingang is met een van buiten aangebragt portaal voorzien, waardoor in de school geene ruimte weggenomen wordt.
Van binnen is de school in de lengte doorgedeeld in twee vertrekken, die even groot zijn en door middel eener glazen deur gemeenschap met elkaar hebben. Elk vertrek is even eens gekoepeld en ontvangt het licht door vier ijzeren ramen, welke twee aan twee in de zijmuren tegen het oosten en westen geplaatst zijn. (…)
De banken zijn alle van lessenaars voorzien en zoodanig geplaatst, dat de leerlingen, naar eenen der blinde muren gekeerd, het gezigt op de borden hebben. De school is ingerigt voor driehonderd leerlingen, welke daarin ruim kunnen zitten (…)”

Tekening van de school

Tekening van de school van Olst

Op het schilderij van Olst herkennen we markante vorm van het dak, het portaal aan de voorkant en de grote speeltuin. Die neemt zo te zien de gehele ruimte in tussen de naastliggende huizen links en rechts.

De school werd in 1879 afgebroken en vervangen door de nieuwbouw aan de Schoolstraat, nu de Jan Schamhartstraat. Op de plaats van de oude school kwam het postkantoor met een directiewoning.

Postkantoor op de plaats van de oude school

Postkantoor op de plaats van de oude school.
Links ervan nog het huis waar eerder van schoenmaker Barteld Kelholt woonde.

Sitemap © Copyright 2023 Commissie Peter Visser - schilder. Alle rechten voorbehouden.